Jak předpínat desko-stěnové konstrukce?

17.04.2020

Midas neumožňuje definovat kabel (Tendon Profile) na plošné elementy. Proto se přistupuje k náhradnímu modelu s dodatečným prutovým elementem, na který je definován kabel a přes který se v uzlech sítě plošného prvku vnáší účinky předpětí. 

Doporučení pro modelování

  • Průřezu náhradního prutu volíme šířka ~ průměr kabelového kanálku, výška ~ tloušťka desky
  • Zadáváme samostatný materiál pro náhradní prut s hustotou = 0
  • Časově závislé vlastnosti betonu náhradního prutu SE NEDEFINUJÍ, zadává se pouze pro plošné elementy

Jaká je chyba, když desko-stěnové prvky odpovídají svou tuhostí skutečné tuhosti konstrukce a předpětí je vázáno na fiktivní pruty, které mají prakticky nulovou tuhost?

Je nutno zadat reálné rozměry průřezu (viz Doporučení pro modelování) z důvodu správného napočítání ztrát předpětí, protože jsou závislé na rozměru průřezu. V případě velmi malých rozměrů průřezu, kdy se rozměr kabelu nevejde do průřezu, nebudou spočítány ztráty korektně. 

Jak následně upravit tuhost desko-stěnovým prvkům, aby výsledná tuhost takto vytvořeného modelu odpovídala skutečnosti?

Tuhost plošného elementu je možno upravit pomocí funkce Properties > Plate Stiffness Scale Factor. Pomocí součinitele lze redukovat příslušné parametry pro osovou, ohybovou nebo smykovou tuhost v rovině elementu (Inplane Stiffness) nebo z roviny elementu (Out-of-plane Stiffness).        

Jako výchozí nastavení je uvažován výpočet vnitřní síly a deformace. V nastavení výpočtu (Analysis > Main Control Data) je možno zohlednit redukci tuhosti i pro výpočet napětí.