Midas Civil 2022 v1.2 Release

04.01.2022

Právě byla vydána nová verze Civil 2022 (v1.2). Jaké změny, vylepšení a novinky přináší?*

Datum vydání: 4. ledna 2022

Produktová verze: Civil 2022 (v1.2)

     *Podrobnosti o předchozí verzi Civil 2022 (v1.1.), na kterou navazuje v1.2, se dozvíte v tomto článku.

1. UK CS 454 Posudek mostu pro ocelový spřažený nosník s podélnými výztuhami

 • Ocelové spřažené nosníky s podélnými výztuhami na pásnici/stojině jsou nyní podporovány pro posouzení mostu podle UK CS 454.
 • V Civil 2022 (v1.1) bylo možné posouzení provést pouze pro spřažené nosníky bez podélných výztuh.
 • Výsledky tabulky jsou uvedeny samostatně pro nosníky s podélnými výztuhami. 
 • Součinitele rezervy, posudky SLS a posudky podélného smyku jsou uvedeny samostatně ve výsledkových tabulkách pro pásnice/stojiny s podélnými výztuhami.
 • Postup výpočtu je poskytován ve formátu excel. 
 • Excelový protokol zobrazuje různé obsahy v závislosti na podélných výztuhách na pásnici/stojině. 

2. Nový typ pružné vazby (Elastic link): Rail Track Interaction Type

 • Tato nová funkce umožňuje uživateli upravit hysteretické chování multilineárních spojů generovaných průvodcem Rail Track Analysis Model
 • Pro typ Complete Analysis Model průvodce vygeneruje spoj typu interakce dráhy (The Rail Track Interaction Type Link)

3. Seznam oprav chyb nalezených v Civil 2022 (v1.1)

 • Zatěžovací stavy Tendon Primary a Tendon Secondary, Creep/Shrinkage secondary nebyly viditelné v dialogovém okně Kombinace zatížení (Load Combination), pokud nebyla definována kontrolní data analýzy fáze výstavby. 
 • [Posudek ŽB dle AASHTO LRFD 17] Posudek sloupu 1D desky nebyl proveden. K tomuto docházelo pouze s AASHTO LRFD 17. 
 • [Zatížitelnost ocelového spřaženého nosníku dle AASHTO-LRFR 19] Kliknutím na OK v dialogovém okně Parametry únosnosti ocelového mostu (Steel Bridge Load Rating Parameters) se zobrazily nekonzistentní chybové zprávy. 
 • [Návrh ocelového spřaženého nosníku dle AASHTO-LRFD 17] Hodnoty součinitele vzpěru, k, pro rovnoměrné normálové napětí byly rozdílné v podrobné zprávě pro prvek a v seznamu podélných výztuh. 
 • [PSC zatížitelnost dle AASHTO LRFD] Hodnotící (rating) faktor byl nesprávný pro záporný moment, kdy se znaménka momentů pro vlastní tíhu a zatížení lišila. 
 • [PSC posudek dle AASHTO LRFD]
  - Smyková pevnost betonu, Vc, byla nesprávná. Posudek ukázal hodnotu =0 pro Vc, ačkoli všechny hodnoty pro výpočet Vc byly nenulové.
  - Hlavní napětí byla ověřena pomocí všech kombinací zatížení na použitelnost, přestože by měla být použita pouze kombinace zatížení III. 
 • [Analýza pohyblivého zatížení dle AS] Výsledky sil/momentů nosníku a sledování pohybu pohyblivého zatížení byly pro uživatelem definované vozidlo různé. 
 • [PSC návrh nosníku dle AS 5100] Tabulky výsledků návrhu PSC ukázaly odlišné výstupy ve srovnání s vybranou položkou. Když uživatel vybral výsledek pevnosti v ohybu v tabulkách, otevřela se tabulka pro napětí v tlaku. 
 • [Analýza pohyblivého zatížení dle BS] Zatížení chodci byla zmenšena o 1 000, když byla převedena z pohyblivého zatížení na statický zatěžovací stav.