Mostní kombinace

24.04.2020

Jednoduchý formulář v prostředí MS Excel funguje jako generátor kombinací a urychlí Vám přípravou kombinací pro konstrukce, které jsou zatíženy zejména účinky dopravy. Kombinace zatížení mostů respektují všechna specifika pro tvorbu kombinací podle evropských norem. 

Zatěžovací stavy a kombinace v Midas

Model se zadanými fázemi výstavby a parametry pro časově závislou analýzu obsahuje zatěžovací stavy, které jsou vytvářeny programem automaticky. Jde o účinky stálých zatížení od vlastní tíhy, dotvarování a smršťování, předpětí, popř. jiné stálé účinky. Stálé zatěžovací stavy (PERM) jsou uvažovány pro tyto případy vždy a uživatel může zadat proměnné zatěžovací stavy (VAR), které odpovídají jeho modelu. Stavje zadán včetně typu (Midas type) a příslušných dílčích a kombinačních součinitelů. Nastavení MIDAS type pro zatěžovací stav má vliv na vygenerované kombinace. Midas obecně umožňuje vzájemně kombinovat nejen zatěžovací stavy, ale i kombinace a vytvářet tzv. kombinace v kombinaci.

Příklady MIDAS load type, které je možno v aplikaci definovat:

  • ST-load case (statický zatěžovací)
  • CB-envelope (zatěžovací kombinace)
  • MV-moving load envelope (obálka pro dopravní zatížení

Nastavením hodnot 0 a 1 lze řídit, které kombinace budou vygenerovány. Lze např. vygenerovat pouze kombinace pro MSÚ nebo některé MSP (charakteristickou, častou, kvazistálou). Pro proměnné stavy je uvažováno pokaždé s jedním stavem jako s hlavním a ostatními jako vedlejšími. Vygenerované kombinace zahrnují všechny možné případy.

Vybrané funkce generátoru kombinací:

Funkce Replace Moving LC 

Pomocí této funkce je možno automaticky nahradit jeden zatěžovací stav jiným stavem prostým vyhledáním a přepsáním názvu zatěžovacího stavu.

Funkce pro přepsání zatěžovacího stavu v kombinaci
Funkce pro přepsání zatěžovacího stavu v kombinaci

Funkce Forced tgt

Funkce je určena pro případy, kdy jeden zatěžovací stav v kombinaci nemůže existovat bez jiného zatěžovacího stavu.. Například účinek dopravy LM1 a zatížení větrem na dopravu.

Popis hlavních vlastností
  • Příprava kombinací zatížení mostů dle evropských norem.
  • Je podporováno pro MSÚ 6.10, 6.10a a 6.10b a MSP charakteristickou, častou, kvazistálou kombinaci.
  • Možno přidávat libovolné zatěžovací stavy s typy, které jsou definovány v Midas.
  • Možnost zadat podmínku pro současně působící zatěžovací stavy v jedné kombinaci.
  • Lze volit hlavní nebo vedlejší proměnný zatěžovací stav

Doporučení

Používejte stejné označení zatěžovacích stavů ve všech projektech. Tím nebudete muset pokaždé definovat ZS znovu, ale pouze smažete ty, které v konkrétním modelu nejsou zrovna aplikovány. Z aktuálního projektu si pomocí příkazu *LOAD-Group a *STLDCASE vypíšete všechny zatěžovací skupiny a stavy, které byly v projektu definovány