Předpjatý beton v teorii a praxi

22.01.2020

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
ve spolupráci s Katedrou betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze a dalšími partnery z řad technologických a dodavatelských firem Vás zveme na sérii webinářů zaměřených na navrhování předpjatých betonových konstrukcí. 

Postupně se budeme věnovat tématům navrhování, výpočtů a posouzení předpjatých konstrukcí. Dále také předpokladům z hlediska materiálů použitých betonů, předpjaté výztuže a dalším tématům např. diagnostikou a monitoringem předpjatých konstrukcí. 

Jednotlivá témata a termíny najdete přehledně níže.

Webinář bude vždy rozdělen do dvou částí. První část bude věnována teorii, kterou Vás povedou Ing. Michal Drahorád, Ph.D. a doc. Ing. Lukáš Vráblík Ph.D. z ČVUT Praha a v druhé praktické části budou prezentovány technologie a možnosti pro předpínání nebo problematika navržení vhodných betonových směsí, softwarové možnosti apod.

Webináře jsou registrovány do systému CŽV ČKAIT. 

K dispozici pro Vás budou všechny přednášky v elektronické formě a také záznamy z jednotlivých webinářů.

Registrace

Předpjatý beton v teorii a praxi

Jedná se o šesti dílný seminář, kterým Vás provedeme problematikou předpjatého betonu od teorie navrhování, přes technologii provádění až po sadu základních úloh.  

Proč navrhovat předpjaté konstrukce, základní principy návrhu předpjatých konstrukcí 

 • vhodné oblasti použití předpjatých konstrukcí
 • základní principy navrhování předpjatých konstrukcí
 • základní principy metod návrhu předpjatých konstrukcí
 • vliv uspořádání předpětí (tvar kabelů, kotvení kabelů, typ předpětí) na chování konstrukce
 • vliv předpětí na staticky neurčité konstrukce


Ing. Marek Michna a Ing. Ondřej Perháč, Midas software s.r.o

Možnosti programů Midas pro navrhování předpjatých konstrukcí

 • možnosti předpínání konstrukcí v programech Midas (Midas FEA NX, Midas Gen, Midas Civil)
 • možnosti pro předpínání v geotechnice (Midas GTS NX)
 • fáze výstavby a předpínání
 • základní příklad předpjatého nosníku

4.2.2020   11:00

Technologie předpjatého betonu I

 • základní specifika předpjatého betonu z hlediska navrhování (požadavky na materiály, krytí výztuže a předpínací výztuže, konstrukční vyztužení prvků)
 • vlastnosti předpínací výztuže a předpínacích systémů z hlediska návrhu (soudržná/nesoudržná výztuž, vnitřní/vnější předpětí, certifikace ETAG, stupně ochrany předpětí před bludnými proudy)
 • použití jednotlivých typů předpětí v konstrukcích (zavádění předpětí, vyměnitelnost kabelů) a základní specifika údržby a kontroly, koroze předpětí
 • specifické požadavky při zesilování konstrukcí
 • lokální a globální problémy při zavádění předpětí (lokální účinky a kotevní oblasti, minimální rozměry prvků, příčné síly od předpětí a jejich zachycení)


Ing. Pavel Smíšek, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.

Technologie dodatečné předpínání:

 • přehled efektivního uplatnění dodatečného předpínání
 • členění předpínacích systémů a jejich použití
 • postupy instalace a technologická omezení
 • faktory ovlivňující kvalitu 

25.2.2020 13:00

Technologie předpjatého betonu II

Předem a dodatečně předpjatý beton

 • základní principy a technologie provádění
 • stručná historie a současnost
 • specifické vlastnosti prvků a oblasti využití (typické rozměry a uspořádání prvků, typické možnosti využití prvků v konstrukcích)
 • výhody a nevýhody
 • základní specifika navrhování prvků
 • typické ztráty předpětí

Prefabrikované a monolitické předpjaté konstrukce

 • základní principy a technologie provádění
 • stručná historie a současnost
 • specifické vlastnosti prvků a oblasti využití (typické rozměry a uspořádání prvků, typické možnosti využití prvků v konstrukcích)
 • výhody a nevýhody
 • základní specifika navrhování prvků
 • typické ztráty předpětí


Ing. Marek Kořenek EMEA Construction - Post-Tensioning

Dodávané systémy předpínání DYWIDAG

 • oblasti použití na trhu
 • lanové předpínací systémy a jejich použití,
 • tyčové předpínací systémy a jejich použití
 • monitoring

17.3.2020 13:00

Účinky předpětí na konstrukce

Navrhování předpjatých konstrukcí

 • metody navrhování předpětí (vyrovnání napětí, vyrovnání zatížení, vyrovnání deformací)
 • vliv uspořádání předpětí konstrukce (lokalizace kotvení, tvar kabelů apod.) a parazitní účinky předpětí na staticky neurčitých konstrukcích - účinnost předpětí
 • vliv postupu výstavby
 • časová osa konstrukce,
 • změny statického systému konstrukce a jejich vliv na účinky předpětí,
 • změny průřezových charakteristik a jejich vliv na účinky předpětí
 • ukázky vhodného uspořádání předpětí podle uspořádání a postupu výstavby (monolitická konstrukce na skruži, letmá betonáž, vysouvané konstrukce, segmentové konstrukce apod.)

Ztráty předpětí

 • ztráty předpětí, jejich teoretické pozadí a praktické přístupy k jejich stanovení
 • vliv ztrát předpětí na chování předpjaté konstrukce
 • zavedení ztrát předpětí u konstrukcí se změnami statického schématu (letmá betonáž, vysouvání apod.) a změnami průřezů (spřažené konstrukce)


Ing. Robert Coufal Ph.D., TBG METROSTAV s.r.o.

 • specifikace betonu - normy a kontrola shody
 • modul pružnosti
 • pevnost v tahu
 • hydratační teplo
 • objemové změny

7.4.2020  13:00

Posouzení předpjatých konstrukcí (MSP/MSÚ)

Posouzení předpjatých konstrukcí v MSP

 • normálová napětí
 • smyková (hlavní) napětí
 • minimální vyztužení z hlediska MSP
 • vliv postupu výstavby - průřezy celistvé a po částech budované (spřažené)

Posouzení předpjatých konstrukcí v MSÚ

 • ohyb a normálová síla (zavedení účinku předpětí při posouzení průřezů)
 • smyk, interakce smyku a ohybu (M+N+V)
 • kroucení, vliv vzniku trhlin, interakce s dalšími složkami namáhání (T+V+M+N)
 • únava
 • specifické požadavky při posuzování konstrukcí s příčnými spárami z hlediska praktického navrhování (segmentové mosty, mosty ze spínaných tyčových prefabrikátů)


Ing. Tomáš Míčka Pontex, spol. s r. o. 

Diagnostika předpjatých konstrukcí

 • diagnostické metody pro předpjaté konstrukce
 • nedestruktivní zkoušky předpjatých konstrukcí
 • měření a dlouhodobé sledování

21.4.2020 13:00

Příklady předpjatých konstrukcí

 • ukázky jednotlivých typů předpjatých konstrukcí a specifických problémů při jejich návrhu
 • co se povedlo a nepovedlo ... poučení z chyb


Hodnocení předpjatých konstrukcí (stanovení zatížitelnosti)

 • specifika hodnocení předpjatých konstrukcí a stanovení zatížitelnosti
 • porovnání současných a historických metod posuzování předpjatých konstrukcí
 • zadání, provedení a vyhodnocení diagnostického průzkumu
 • využití/aplikace výsledků diagnostického průzkumu při hodnocení předpjatých konstrukcí


Ing. David Neužil, Construsoft CZ

Moderní BIM projektování v systému TEKLA Structures

 • moderní projekční nástroje pro vytvoření přesného BIM modelu všech typů konstrukcí bez ohledu na materiál
 • pokročilé nástroje a možnosti napojení dalších programů (libovolný tvar konstrukce, včetně všech detailů)
 • dynamické modelování a flexibilita změn projektu (například přípoje a vyztužení se plně přizpůsobí změnám polohy nebo tvaru prvků)

5.5.2020  13:00

Předpjatý beton - aktuální téma dneška

Téma předpjatého betonu se v poslední době dostává do popředí zejména v souvislosti s neutěšeným stavem mostních konstrukcí nejen v ČR a jejich poruchami. Pravdou ale je, že technologie předpjatého betonu a její aplikace se u nás vyvíjí už téměř 70 let a za tu dobu prošla velkými změnami. Předpjatý beton pomáhá překonávat subtilními konstrukcemi i velká rozpětí, poskytuje relativně velkou tvarovou variabilitu a přináší možnosti aktivního ovlivnění rozdělení sil a namáhání konstrukce.

Partneři akce

Záznam z webináře bude dostupný na našem kanálu YouTube.

Chcete s námi více diskutovat problematiku výpočtů v sw midas? Staňte se členy naší skupiny na LinkedIn.