Vydání Midas Civil 2022

04.10.2021

Je tady nový Midas Civil 2022! Na co nového se můžete těšit?

Datum vydání: 30. září 2021

Produktová verze: Civil 2022 (v1.1)

1. Posouzení ocelového spřaženého nosníku (podle UK CS 454)

Bylo přidáno posouzení ocelového spřaženého nosníku dle CS 454 a CS 457. Posouzení úrovně 1 lze nyní provést v Midas Civil i u složených ocelových nosníků. Pro posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti lze definovat kombinace zatížení. Posouzení lze provést v závislosti na typech průřezů, jako jsou uzavřené svařované nosníky. Lze definovat výztuhy v příčném a podélném směru, zesílení stojiny, smykové trny.

Výsledky hodnocení lze zobrazit v tabulkovém formátu přímo v midas Civil a lze je také exportovat do excelového souboru. Jsou poskytnuty souhrnné a podrobné výstupy posudku ohybu, smyku, kombinovaného ohybu a smyku, ověření podélného smyku a mezního stavu využití. 

2. Databáze zatížení pro vysokorychlostní vlaky pro generátor zatížení vlaků (dle UK Train Load Generator)

UK: Zatížení vysokorychlostních vlaků je k dispozici v generátoru zatížení vlaku (Train Load Generator). Data o vlacích jsou poskytována podle britské normy HS2. 

3. Generátor zatížení vlakem - vylepšení časové funkce

Funkce časové historie je vylepšena pro uzly, které mají mezi sebou různé vzdálenosti. Vylepšena je také funkce časové historie pro první a poslední uzel dráhy.  

4. Midas GSD update pro AS 5100.5:17 

Nyní mohou být v midas GSD generovány P-M křivka, M-M křivka a diagramy napětí s redukčními součiniteli na základě AS 5100.5:17. Jsou použity přesné výpočty M-M křivky s přírůstkovou NA rotací, takže mohou být použity pro jakýkoli tvar průřezu. Toto je upřednostňováno před tradičním empirickým přístupem dle normy.

5. Spektra odezvy dle NTC 2018 (IT)

Byla přidána funkce spektra odezvy podle italské NTC 2018. 

6. Automatické generování teplotního zatížení průřezu nosníku (AASHTO, Eurocode, Australia)

Automatická definice teplotního gradientu pro předpjaté (Prestressed Concrete - PSC) a spřažené průřezy podle AASHTO LRFD 2020, Eurokódu a AS 5100. Platí pro průřezy definované z předpjatého betonu (záložka PSC/Composite (neplatí pro typy průřezů SPC a Value)).

Norma AS 5100 má rozdílné rozložení teplot mezi mezi zastíněnou a další plochou horní desky předpjatých průřezů, ale v této funkci je teplotní rozložení jiné oblasti aplikováno na celou oblast horní desky. K rozdělení teplot u teploty průřezu nosníku (Beam Section Temperatures) ve stíněné oblasti se doporučuje použít typ obecného průřezu.  

7. Zatížitelnost LRFR 2019 Aktualizace 3. vydání AASHTO MBE

Pro ocelový kompozitní nosník je k dispozici hodnocení použitelnosti, únosnosti a únavy na základě AASHTO-LRFR19. V softwaru lze zobrazit konečnou/nekonečnou životnost a také index použitelnosti a podrobné výpočty lze následně zobrazit i ve výstupu aplikace Excel. 

V dřívějších verzích byla k dispozici pouze klasifikace, zda měl detail nekonečnou únavovou životnost nebo konečnou únavovou životnost. V Civil 2022, pokud má detail konečnou únavovou životnost, potom jsou s podrobnými výpočty poskytnuty minimum, hodnocení I, hodnocení II a střední únavová životnost spolu s indexem použitelnosti. 

Předpjatý nosník/předpjatý kompozitní nosník lze nyní hodnotit na základě AASHTO-LRFR19. V dřívějších verzích byla kombinována zákonná a povolená únosnost. V novější verzi jsou odděleny a nyní je vypočítán poměr napětí pro výztuž/výztužné kabely pro povolenou únosnost. Pro kombinace zatížení by neměl být vybrán primární zatěžovací stav kabelu. Program to automaticky zohlední.

8. Provozní zatížení dle AK, aktualizace N11 pro ruskou normu

Faktor spolehlivosti pro UDL zatížení vozidlem AK byl změněn z 1.15 na 1.25 podle nejnovějších změn SP 35.13330.2011. Zatížení nápravy N11 se změnilo z 14 K (14 x 11 = 154 kN) na 196 kN podle nejnovějších změn SP 35.13330.2011. Bylo přidáno vozidlo N11 (druhá edice).