midas Civil

midas Civil je nejmodernější inženýrský software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a staveních konstrukcí. Je vybaven moderním uživatelsky přívětivým rozhraním a optimálním řešením pro návrh a posouzení, které zohledňuje fáze výstavby a časovou závislost vlastností materiálů a konstrukce.

Jeho profesionálně vyvinuté modelovací a analytické funkce Vám umožní překonat veškeré obtíže Vašeho projektu. S midas Civil budete vytvářet vysoce kvalitní návrhy s nebývalou úrovní efektivity a přesnosti.
Uživatelské rozhraní

Pracujte rychlostí vašich nápadů a myšlenek

Se zřetelným a přívětivým uživatelským rozhraním od společnosti midas IT jsou pro Vás pohodlné i ty nejsložitější výzvy v modelování.

Midas Civil představuje jedinečné a inovativní zobrazení stromového menu, které pohodlně organizuje veškerá data a pracovní postupy.

Pomocí stromového menu můžete snadno sledovat průběh práce a okamžitě provádět změny v zadání.

Intuitivní modelování a průvodci zadáváním

Jednoduchá řešení pro komplexní výzvy

Modelování mostu se často skládá z množství opakujících se a časově náročných kroků. To platí zejména pro větší projekty mostů, které se skládají ze stovek uzlů a prvků.

Midas Civil obsahuje výjimečné průvodce zadáním různých typů mostních konstrukcí, které Vám rychle pomohou zorientovat se v jejich definici. Především ve fázích výstavby, předpětí, okrajových podmínkách a dalších podrobnostech.

Midas civil umožňuje snadno vytvořit uzly a prvky, jako kdybychom kreslili výkresy s využitím základních funkcí CAD prodogramů.


Kompletní možnosti analýzy

Jediný nástroj k analýze, který kdy budete potřebovat

Midas Civil je vybaven veškerými funkcemi pro analýzu mostů, které budete potřebovat, a tím eliminujete potřebu využití několika softwarových programů. 

Statická analýza

 • Linearní statická analýza

Materiálová nelineární analýza

 • Von-Mises, Tresca, Mohr - Coulomb & Drucker - Prager
 • Analýza konstrukčního zdiva

Analýza přenosu tepla

 • Analýza ustáleného stavu
 • Časový průběh tepla

Pushover analýzy

 • 4 základní (P, V, M & PMM) a generované elasto-plastivké klouby
 • FEMA, Eurocode, Multi-linear typy nastavení kloubů
 • Podpora pro železobetonové, ocelové, spřažené a zděné prvky
 • Možnosti pro zatížení nebo deformace
 • Obecná nebo požadovaná spektra a nalezení výkonných bodů

Dynamická analýza

 • Analýza vlasních tvarů
 • Analýza spekter odezvy
 • Time History Analysis

Buckling

 • Součinitel kritického zatížení
 • Tvary ztráty stability
 • Klopení

Analýza fází výstavby

 • časově závislý materiál (pevnost, smsšťování a dotvarování)
 • normy CEB-FIP, ACI, PCA, INDIA, Eurocode, atd.
 • Okrajové podmínky a skupiny statických zatížení

Časově závislá analýza s nelineárními okajovými podmínkymi

 • tlumiče, isolátory, mezery, háky

Geometrická nelineární analýza

 • P-Delta Analysis
 • Analýza velkých deformací

Analýza pohyblivého zatížení

 • Analýza příčinkových čar
 • Analýza příčinkových ploc

Rozvoj hydratačního tepla

 • Termo-elastická analýza
 • Zralost, tečení, smrštění, chlazení potrubí

Inelastic Time History Analysis

Ostatní analýzy

 • Analýza pro nalezení neznámých sil pomocí optimalizace
 • Analýza konstrukce mostu s uvážením poklesů podpor a sedání
 • Analýza kostrukce ocelového mostu před a po spřažení
 • Analýza sedání

Fáze výstavby a 3D TDA

Midas Civil disponuje naprosto obecným řešením fází výstavby pro mostní konstrukce. V rámci fází výstavby můžete aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé konstrukční prvky, okrajové podmínky nebo zatížení. V jednotlivých fázích můžete tvořit dílčí nebo montážní kombinace a posuzovat jednotlivé konstrukční prvky.

S fázemi výstavby a časovou osou konstrukce souvisí časově závislá analýza smršťování a dotvarování (TDA Time Dependental Analysis). Midas Civil disponuje obecným řešení pro 3D konstrukce. Program obsahuje databázi normových řešení časových závislostí pro různé materiály nebo je možné vlastnosti definovat uživatelsky.


Předpjaté mosty

 • Předpínací kabely mohou být definovány na libovolném místě a kontrolovány pomocí příčných průřezů.
 • Krátkodobé ztráty předpětí uvažují vliv pokluzu, tření kabelu a kanálku a pružné zkrácení betonu.
 • Dlouhodobé ztráty předpětí uvažují vliv dotvarování, smršťování a relaxace kabelů. 
 • Definované předpětí je uvažováno pro účinky zatížení a změn teplot.

Pohyblivé zatížení (Moving Load Tracer)

 • Indikátor pohyblivého zatížení (Moving Load Tracer) určuje polohu pohybujícího se zatížení, které způsobí maximální silové účinky na prvcích.
 • Síly a napětí v prvcích vyplývají z podrobné analýzy jednotlivých prvků a je možné je verifikovat pomocí průběhů vnitřních sil.
 • Pro 2D a 3D prvky jsou kombinovány síly ve směrech lokálních os a jsou vypočítány síly v prvcích a definovaných bodech.
 • Program obsahuje širokou databázi normových vozidel a možnost definovat vlastní silniční a železniční vozidla.

Příčné řešení mostu

Midas Civil automaticky generuje model pro příčnou analýzu přímo z globálního modelu.

Při výběru bodu v podélném směru vytvoří průvodce 2D model příčného směru, který protíná definovaný bod. Průvodce přímo vytvoří podklady pro analýzu jako jsou: geometrie příčného řezu, zatížení (např. stálé, nahodilé a pohyblivé zatížení atd.), ale také kabely a vyztužení.


Spřažené mosty

Midas Civil nabízí rozmanité funkce pro spřažené mostní konstrukce, kde je důležité pracovat s fázemi výstavby, fázemi průřezu, časovým chováním materiálu a je nutné ověřovat síly v jednotlivých komponentách spřaženého průřezu.

Program obsahuje nástroje pro posouzení těchto průřezů dle návrhových norem jak pro betonové spřažené průřezy (prefabrikáty) tak ocelo-betonové průřezy.


Integrované mosty

Primární problematikou integrovaných mostů jsou účinky změn teploty na deformaci mostovky. Podélné rozpínání a smršťování mostovky ovlivňuje zásypy za opěrami. Zhutnění zásypů vlivem rozpínání mostovky se opakuje a způsobuje změnu rozložení tlaku za opěrou.

Za tímto účelem byly v Midas Civil vyvinuty multi-lineární pružinové podpory. Program také umožňuje automaticky vypočítat tuhost půdy zadáním jejích.


Segmentové mosty


Visuté mosty

Hlavním nosným prvkem jsou flexibilní visutá lana. Průvodce zadáním visutého mostu v midas Civil automaticky stanoví souřadnice visutého lana a tahové účinky ve finální konstrukci. Také při využití 3D elastického prvku visutého lana a ekvivalentních příhradových prvků, může midas Civil stanovit nelineární charakteristiky lana. Je podporována geometrická nelineární analýza a také fáze výstavby konstrukce.


Hydratační teplo

midas Civil poskytuje možnosti výpočtu hydratačního tepla s ohledem na přenos tepla a napětí. Analýza hydratačního tepla s fázemi výstavby odráží změny modulu pružnosti v důsledku zrání betonu, vlivu smršťování a dotvarování, chladícího potrubí a sekvencemi betonovacíh taktů.


Silný post-procesor

Post-procesor může automaticky vytvářet kombinace zatížení v souladu s definovanými návrhovými normami. Uživatelé mohou pohodlně definovat další kombinace zatížení nebo upravit existující.

Průběhy vnitřních sil vykresluje k oběma osám Y a Z najednou. Nastavením typu zobrazení můžeme graficky získat výsledky reakcí, posuny, vnitřní síly a napětí.

Automatické posouzení a zatížitelnost

midas Civil podporuje tyto návrhové normy


Posouzení železobetonu

 • Dle EN
 • Dle American Association of State Highway and Transportation Officials, Section 5 - Concrete Structures, 2002 (AASHTO-LRFD)
 • Canadian Highway Bridge Design Code (CAN/CSA-S6-00)
 • American Concrete Institute, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary : Ultimate Strength Design, 1989/95/99/2k (ACI318-89/95/99/02)

Posouzení ocelobetonových mostů a nosníků

Posouzení je prováděno pro následující položky:

 • Odolnost proti ohybu
 • Odolnost vůči vertikálnímu smyku
 • Odolnost proto klopení
 • Odolnost vůči příčné lokální síle
 • Odolnost vůči únavě

Zatížitelnost

Midas Civil může být použit pro provedení posouzení konstrukce a zatížitelnosti podle nejnovějšího 6. vydání AASHTO LRFD. Podrobné návrhové zprávy jsou generovány v šablonách MS Excel pro ověření pomocí ručních výpočtů. Posudky lze provést automaticky pro kombinace pro mezní stav únosnosti a použitelnosti definovaných v AASHTO LRFD. K dispozici je také podrobná zpráva ve formátu MS Excel s postupným popisem jednotlivých posudků.


Posouzení předpjatých průřezů

 • Eurocode & AASHTO LRFD
 • Posouzení ohybu, smyku a kroucení
 • Posouzení spřažených nosníků
 • Posouzení napětí s uváženám fází výstavby
 • Generování vnitřních sil a napětí pro každou fázi výstavby a výsledné min a max napětí
 • Automatické generování kombinací dle různých návrhových norem (kombinační pravidla pro seismické síly ve dvou ortogonálních směrech)
 • Výstupní protokol ve formátu MS Excel

Výstupní protokol

Výsledky jsou krásně přesné a přesně krásné

Podrobná analýza mostu se skládá z mnoha opakujících se výpočtů.

U dnešních moderních návrhových postupů se ruční výpočty a tabulky stávají zastaralými. Mnoho projekčních firem investovalo do moderního návrhového software pro mostní konstrukce, aby zůstaly konkurenceschopné.

Generátor protokolu v midas Civil obsahuje funkce, jako jsou grafické generování, které umožňuje definovat funkci s ohledem na čas nebo vzdálenost. Intuitivní funkce přetažení (drag & drop) umožňuje pohodlně kopírovat obrázky a tabulky výsledků přímo z programu souboru MS Word.

Veškeré údaje zadané v protokolu mohou být uživatelem upraveny a uloženy ve formátu MS Word bez jakýchkoliv omezení. Samozřejmostí je automatické regenerování protokolu. Všechny tabulky výsledků lze také bez problémů exportovat do aplikace MS Excel.

Zákazníci a projekty

Stonecutters Bridge

Wirton-Steubenville Bridge

Ironton-Russell Bridge

Řešení některých otázek k využití metody výpočtu s využitím fází výstavby

Komplexní ocelový most


Efektivní práce s:

 • Montáž mostovky pro dlouhá ropětí
 • Posouzení lokáních účinků
 • Detailní posouzení prvků

Dodatečně předpjatý spřažený most

 • Efektiuvní modelování a řízení předpínání
 • Časově závislý efekt smršťování a dotvarování
 • Detailní popis ztrát při předpínání

Segmentový most


 • Průvodci pro všechny typy segmentových konstrukcí - efektivní přednávrh
 • Měření a kontrola defomací vzepětí
 • Detilaní popis ztát v každé fázi

Visuté mosty


 • Průvodci zadáním
 • Analýza s uvážením velkých deformací
 • Analýza s uvážením malých defomací
 • Optimalizaci sil v závěsech
 • Analýza nerovnovážného stavu(směrem vřed i vzad)

Zavěšené mosty


 • Automatická optimalizace kabelů (redukce času iterace ke správnému řešení)
 • Velký počet prvků a zkrácení času analýzy
 • Zvážení geometrické nelinearity, vzepětí a mnohonásobného napínání kabelů

Opravy mostů a speciální využití

 • Realistický model a analýza aktuálních opravovaných fází mostu
 • Řešení speciálních konstrukčních problémů, které mohou být odhaleny pouze 3D modelem a reálnou sestavou fáze výstavby

Kompletní možnosti analýzy

Midas Civil poskytuje kompletní sadu všech typů analýz, které potřebujete pro projekt Vašeho mostu. 


Fáze výstavby a časově závislá analýza

Midas Civil disponuje naprosto obecným řešením fází výstavby pro mostní konstrukce. V rámci fází výstavby můžete aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé konstrukční prvky, okrajové podmínky nebo zatížení. V jednotlivých fázích můžete tvořit dílčí nebo montážní kombinace a posuzovat jednotlivé konstrukční prvky.

S fázemi výstavby a časovou osou konstrukce souvisí časově závislá analýza smršťování a dotvarování (TDA Time Dependental Analysis). Midas Civil disponuje obecným řešení pro 3D konstrukce. Program obsahuje databázi normových řešení časových závislostí pro různé materiály nebo je možné vlastnosti definovat uživatelsky.


Time History Analysis

Metoda přímé časové integrace je vhodnou metodou používanou pro seismický návrh výškových budov a těžkých konstrukcí umístěných na relativně měkkém podloží. Midas Civil obsahuje množství funkcí a pomůcek, které výrazně zjednodušují použití této vysoce detailní analýzy.


Pushover Analysis

Metoda Pushover je nezbytnou metodou pro seismický návrh konstrukcí, protože výrazně snižuje míru nejistoty a konzervativní řešení. Midas Civil Vám umožní používat metodu Pushover prostřednictvím definice plastických vlastností kloubů a také Pushover zatěžovacích stavů.


Napětí v řezech

Midas Civil umožňuje zobrazení barevných izoploch průběhů napětí pro každý průřez a prvek Vašeho modelu. Grafické zobrazení je uživatelsky názornější než tabulky a grafy. 


3D návrhové křivky

Pro návrh tlačených a tlačených a ohýbaných prvků je k dispozici znázornění interakce vliv osové síly na ohybové momenty. Midas Civil zobrazuje interakci normálové síly na ohybové momenty formou 3D grafů s odpovídajícími tabulkami pro rychlou a efektivní orientaci v posouzení. 


Vestavěné návrhové vzorce

Podrobná analýza mostu se skládá z nesčetných opakovaných výpočtů. V dnešním moderním designu se ruční výpočty a tabulky rychle stávají zastaralými.

Mnoho designových firem investovalo do high-powered bridge software, aby zůstaly konkurenceschopné. midas Civil je přední volbou softwaru mostu kvůli přesnosti a dostupnosti jeho vestavěných vzorců.

Stačí zadat předběžná data a parametry a midas Civil bude automaticky provádět všechny podrobné a opakované výpočty. Například při provádění interakcí půdní struktury je třeba vytvořit půdní podpěry, které vyžadují výpočet pružinových konstant. Tento proces vede k časově náročným výpočtům, které jsou náchylné k chybám.

midas Civil má vestavění průvodcové mostu, automatické podpůrné pružiny pro půdu a jednoduché modifikační funkce, které drasticky zjednodušují tento proces.

Stovky výpočtů jsou prováděny během několika sekund. Program také hladce generuje odpovídající grafy a tabulky, čímž eliminuje potřebu vytvářet grafy prostřednictvím programu Excel.

Nelineární pružiny podloží

Time History analysis vyžaduje od inženýra vzít v úvahu nelineárníchování podloží. Toto je nejčastěji provedeno použitím nelineárních pružin podloží ve výpočtovém modelu. Midas Civil obsahuje funkce speciálně navržené pro definici a popis těchto podpor.

Interakce konstrukce s podložím

Uvážením vlivu interakce konstrukce s podložím získáme cenné výhody jako je zvýšení součinitele útlumu  vašeho návrhu. Tento efekt lépe vystihuje vaši konstrukce a její chování .

Midas Civil obsahuje množství vazem a elementů pro správné definování interakce.

Síly v pilotách

Je nezbytné mít úplný přehled o osových silách v pilotách spodní stavby každého mostu.

Midas Civil tvoří diagramy a tabulky, které poskytují přehledné zobrazení veškerých silových účinků na spodní stavbu.