midas FEA

Pokročilý systém pro nelineární
a detailní výpočty

Midas FEA je nejmodernější software, který definuje nové paradigma pro pokročilé nelineární a detailní výpočty nejen ve stavebnictví. Je specializován na sofistikované výpočty, které jsou požadovány návrhovými normami pro komplexní geometrie.

Unikátní možnosti midas FEA umožňují efektivně modelovat složité konstrukce z 2D desek a 3D solidů namísto zjednodušenému použití prutových 1D prvků. Díky tomu budete schopni prováděl lokální analýzu prvků a získáte důkladné a vysoce přesné výpočty, které jsou nezbytné pro projekty, které vyžadují sofistikovaný přístup. 

Pokročilá přesnost návrhu

Mimořádná řešení, která způsobí revoluci ve Vašich sofistikovaných výpočtech

Špičkové projekty se složitou geometrií a zatížením představují pro inženýry řadu jedinečných výzev.

Je nezbytné používat pokročilé metody výpočtů, protože konvenční metody nejsou pro tyto projekty dle návrhových norem přijatelné.

Tyto obtíže vedly inženýry k tomu, aby pro tyto analýzy používali software s konečnými prvky.

Nicméně omezené možnosti těchto programů způsobily, že inženýři často, ve snaze ušetřit čas a úsilí, převáděli své modely na jednodušší typy prvků. Tento postup vede k významnému snížení přesnosti výpočtu a vede k posudkům, které jsou příliš konzervativní.


Midas FEA byl speciálně navržen tak, aby překonal všechny tyto výzvy. Jeho pokročilé funkce umožňují vytvářet vysoce detailní a přesné modely s 2D a 3D prvky, které zajišťují ty nejpřesnější a nejspolehlivější výsledky.

S midas FEA budete moci provádět špičkové výpočty s nebývalou úrovní spolehlivosti a efektivity.

Budete také moci výrazně rozšířit Vaše návrhové možnosti.

Projekty, které dříve byly mimo Vaši oblast, budou nyní dosažitelné, protože midas FEA výrazně urychluje pracovní procesy, které dříve vyžadovaly neúměrné množství času a úsilí.

Inženýři často používají midas FEA pro projekty, jakou jsou konstrukce z prostého betonu nebo železobetonu. Modely porušených betonových konstrukcí, analýza vzniku trhlin, dále zděné konstrukce, vyztužené zdivo, kompozitní, spřažené, ocelové, předpjaté, masivní základy a další konstrukce.

Optimalizovaný posudek oceli

Posuňte Vaše výpočty oceli na ještě vyšší standard

Posouzení ocelových konstrukcí obsahuje několik zásadních úloh, které vyžadují použití prostorových a plošných prvků pro výpočet a které bývají vyžadovány návrhovými normami.

Zejména ocelové spoje a detaily vyžadují lokální analýzu prvků, které stanoví jejich napjatost, deformace a způsob selhání.

Pomocí midas FEA můžete modelovat plošné prvky, které simulují jak třecí, tak nosné spoje.

Použití deskových prvků umožňuje analyzovat chování ocelových šroubů a plechů tak jak jsou vystaveny různým úrovním namáhání a napětí.

Budete moci vytvářet návrhy, které splňují návrhové normy a jsou optimalizované a hospodárné.

Určité typy ocelových konstrukcí vyžadují podrobnější analýzu kritérií pro stanovení vzpěru, boulení a lokální stability.

Tuto analýzu lze provádět metodou konečných prvků minimálně na 2D prvcích. Takový výpočet může být těžkopádným ve standardních typech výpočetních programů. Specializované funkce midas FEA Vám umožní tvořit komplexní modely s minimem úsilí. 

Nesrovnatelné schopnosti
pro analýzu betonových prvků

Návrh betonových prvků děláme jednodušší, rychlejší a realističtější než kdy dříve

midas FEA je schopen provádět analýzu trhlin betonových konstrukcí.

Prostřednictvím 3D prostorových prvků můžete vytvářet modely, které budou simulovat kritické chování velkých betonových konstrukcí vystavených různým zatížením.

Řešič programu pracuje s nelineárním chováním betonu v 3D oblasti a proto je schopen počítat podrobně rozvoj trhlin pro každý specifikovaný zatěžovací případ.

Midas FEA umí simulovat všechny druhy trhlin (částečné, plně otevřené, uzavřené, diskrétní atd.).

Déle je vybavena funkcionalitou pro analýzu betonářské výztuže, která umožňuje zohlednit vliv výztuže na tahové vlastnosti betonu.

Tyto vysoce specializované funkce vám umožní zvládnout široké spektrum konkrétních analýz a eliminovat nepřesnosti příliš konzervativních výpočtů.

Vylepšená funkcionalita
pro kotvení kabelů a návrh pylonů

Všestrannost při navrhování i těch nejvíce specializovaných přípojů

Kabely závěsných a visutých mostů jsou připojeny k mostovce ocelovými kotvami.

Tyto přípoje musí být podrobně analyzovány pomocí prostorových prvků (solidů), aby bylo možné správně analyzovat kritické chování a stanovit faktor bezpečnosti.

Komplexní geometrie těchto přípojů je obzvláště obtížné přesně modelovat v běžných programech pro analýzu pomocí konečných prvků.

Moderní funkce pro modelování, které obsahuje midas FEA umožňují snadno vytvářet prostorové prvky, které přesně simulují skutečné tvary konstrukce a její chování.

Midas FEA obsahuje funkce, které umožňují analyzovat veškeré komplikované detaily v přípojích jako jsou trhliny, tření v kontaktech, teplota a další.

Midas FEA dále obsahuje průvodce pro zdaní komplikovaných úloh. Tito průvodci umožní inženýrům vytvářet složité modely s bezprecedentní snadností a přesností. Tímto postupem se také eliminuje možnost vzniku chyb v modelech a přesní a spolehlivé výsledky jsou pro Vás rychleji k dispozici.