midas Gen

Midas Gen je nejmodernější inženýrský software, který nastavuje nový standard pro výpočty a návrh konstrukcí pozemních staveb. Midas Gen nabízí širokou škálu analýz včetně pokročilých nelineárních k tomu, aby uživatel získal přesné a praktické výsledky. Intuitivní a moderní grafické prostředí, výkonný řešič činí z midas Gen výkonný nástroj pro každodenní použití pro běžné i složité typy konstrukcí.

Kompletní možnosti analýz

Efektivnější funkce pro všechny typy analýz

Midas Gen podporuje širokou škálu analýz s využitím různých typů konečných prvků včetně prostorových elementů.

Midas Gen není určen pouze pro konvenční pozemní stavby, ale i výškové budovy, konstrukce technologických celků, stadionů, staveb sociální infrastruktury apod.

Velká univerzálnost programu midas Gen zaručuje, že budete schopni spočítat a navrhnout jakýkoliv typ konstrukce, na který narazíte s použitím jednoho programu. Midas Gen rozšíří oblasti projektování, které jste dosud se stávajícími programy nedokázali efektivně řešit nebo jste museli řešit s použitím různých programů. Midas Gen sjednocuje různá řešení do jednoho univerzálního programu a řízení projektu se tak stává jednodušším.


Souhrn hlavních 3D detailních analýz

 • Statická analýza
 • Dynamická analýza (výpočet časového průběhu odezvy, spektrum odezvy, vlastní kmitání a vlastní tvary)
 • Geometrická nelinearita - Analýza P-Delta a velké deformace
 • Fyzikální nelinearita - Von-Mises, Tresca, Mohr-Coulomb & Drucker - Prager, model pro zdivo
 • Stabilitní analýza - součinitel kritického zatížení, tvary vybočení, ztráta příčné a torzní stability (klopení)
 • Teplotní analýza - stacionární teplotní pole, nestacionární vedení tepla
 • Analýza rozvoje hydratačního tepla - stárnutí, dotvarování, smršťování
 • Pohyblivé zatížení
 • Analýza "Pushover" pro seismickou analýzu (nelineární výpočet metodou postupného statického přitěžování)
 • Nelineární okrajové podmínky (kontaktní prvky, počáteční otvor\vnoření, tlumiče, izolátory, výpočet časového průběhu)
 • Nelineární dynamická časově závislá analýza
 • Předpjatý beton
 • Zdivo včetně "Pushover" analýzy pro seismicitu
 • Řetězovky pro zavěšené a visuté konstrukce

Posouzení betonových konstrukcí

ACI318, Eurocode 2 & 8, BS8110, IS:456 & 13920, CSA-A23.3, GB50010, AIJ-WSD, TWN-USD, AIK-USD & WDS, KSCE-USD, KCI-USD

Posouzení ocelových konstrukcí

AISC-ASD & LRFD, AISI-CFSD, Eurocode 3, BS5950, IS:800, CSA-S16, GBJ17 & GB50017, AIJ-ASD, TWN-ASD & LSD, AIK-ASD & LSD & CFSD, KSCE-ADS, KSSC-ASD

Posouzení spřažených konstrukcí

SSRC, JGJ138, CECS28, AIJ-SRC, TWN-SRC, AIK-SRC2K, AIK-SRC, KSSC-CFT

Zatížení

 • Automatické generování zatížení větrem a seismického zatížení
 • IBC2000, UBC, ANSI, Eurocode 1, BS6399, IS875, NBC, GB, Japan, Taiwan & Korea
 • IBC2000, UBC, ATC 3-06, Eurocode 8, IS1893, NBC, GB, Japan, Taiwan & KoreaFáze výstavby a 3D TDA

Midas Gen disponuje obecným řešením fází výstavby pro pozemní stavby. V rámci fází výstavby můžete aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé konstrukční prvky, okrajové podmínky nebo zatížení. S fázemi výstavby a časovou osou konstrukce souvisí časově závislá analýza smršťování a dotvarování (TDA - Time Dependental Analysis).


Nelineární analýzy

Midas Gen umožňuje provést různé typy nelineárních analýz včetně geometrické nelineární analýzy, nelineární analýzy s plasticitou pro různé druhy matriálů včetně zděných konstrukcí.

Nelineární výpočty v Midas Gen:

 • Materiálově nelineární analýzu (Von-Mises, Tresca, Mohr-Coulomb & Drucker - Prager)
 • Analýza zděných konstrukcí
 • Analýza pro výpočet sil při optimalizaci

Nelineární analýza zděných konstrukcí

Zdivo je komplexní kompozitní materiál a jeho mechanické chování, které je ovlivněno velkým počtem faktorů, je obtížné numericky popsat. V běžné praxi se často používá zjednodušené řešení pomocí lineární pružné analýzy. To může vést k nepřesným a zavádějícím výsledkům.

Midas Gen nabízí přesné řešení. Účinek nelinearity ( tahové, tlakové porušení apod.) je na chování modelu zdiva velmi významný a musí být přesně zohledněn při analýze konečného chování konstrukce. Midas Gen využívá koncept modelu "Equivalent nonlinear stress-strain concept", J. S. Lee & G. N. Pande. 


Analýza kmitání stropních konstrukcí

Konstrukce mají být navrženy tak, aby dynamické účinky zatížení, vyjádřené zejména zrychlením a frekvencí, nevyvolávaly nepohodu uživatele. V některých případech je vyžadována přesná analýza, kdy je potřeba dynamickým výpočtem prokázat, že výsledná zrychlení a frekvence nezpůsobí výraznou nepohodu uživatele nebo poruchy zařízení a jeho funkce. Midas Gen disponuje obecným řešením pro analýzu dynamických účinků (Dynamic time history analysis) od pohybu osob. midas Gen poskytuje širokou knihovnou zabudovaných časově závislých silových funkcí pro výpočet kmitání na účinky chůze (např. funkce dle Baumanna, IABSE, AIJ nebo Allen & Rainera apod.)


Nelineární seismicita - Pushover

Metoda Pushover je nezbytnou metodou pro seismický návrh konstrukcí, protože výrazně snižuje míru nejistoty a konzervativní řešení. Midas Gen Vám umožní používat metodu Pushover prostřednictvím definice plastických vlastností kloubů a také Pushover zatěžovacích stavů. Metoda funguje pro ocelové, železobetonové a spřažené ocelobetonové konstrukce.

Stěžejní pro tuto metodu je definice plastických kloubů pro simulování deformace konstrukce. Midas Gen obsahuje různé typy plastických kloubů pro příhradové konstrukce, nosníky, sloupy, stěny. Lze definovat i vícenásobné lineární klouby (Multi-linear hinge) i uživatelsky definované klouby.


Analýza vývinu hydratačního tepla

Rychlost vývinu a množství tepla při hydrataci cementu má význam pro nadrozměrné betonové konstrukce. Zvýšení teploty a nerovnoměrné ochlazování betonu způsobuje vznik tahových sil a tepelných trhlin. Tepelné trhliny v betonové konstrukci mají tendenci být široké a dál se šířit konstrukcí. Důležitým faktorem je i samotný postup betonování, který má velký vliv na vývin hydratačního tepla. Součástí této analýzy je i modelování fází výstavby.

Midas Gen poskytuje tyto typy analýz:

 • Vedení tepla - Heat transfer
 • Analýza teplotního napětí - Thermal stress analysis 

Jednoduchý modelář

Pokročilé možnosti modelování, které zjednodušují a urychlují práci

Vytváření složitých prostorových 3D modelů v sobě skrývá celou řadu potenciálních problémů, které mohou vést k nepřesnostem a výsledný model neodpovídá reálnému chování konstrukce. Midas Gen dokáže načíst již hotové modely z různých konstrukčních programů a eliminovat potenciální nepřesnosti a ušetřit čas s vytvářením modelu.

Midas Gen obsahuje generátory geometrie pro různé typy konstrukcí např. rámů, obloukových konstrukcí, příhradových nosníků, desek, skořepin, více podlažních konstrukcí, které urychlí vytvoření modelu.

Obsahuje funkce pro modelování všech typů zatížení včetně seismických, teplotních, hydrostatických, předpětí a dalších.

Modelování fází výstavby Vám umožní simulovat velmi detailně a realisticky konstrukce, které jsou budovány postupně a mění své statické působení nebo vlastnosti materiálu během životnosti konstrukce.

Midas Gen také obsahuje funkce pro sloučení více modelů do jednoho. To umožňuje inženýrům pracovat současně na jednom projektu a více souborů sloučit do jednoho 

Integrované průvodce zadání geometrie

Průvodce pro budovy

Generátory geometrie pro výškové budovy, vícepodlažní administrativní nebo náhradní diafragmata lze využít pro rychlé vytvoření geometrie. Pro běžné tvary konstrukcí je generován celý model. Průvodce automatizuje proces vytváření modelu a eliminuje opakující se operace. 

Průvodce pro konstrukční prvky

midas Gen má různé generátory geometrie pro konstrukční prvky. Například pro modelování obloukových konstrukcí. Generátorem se definují základní parametry (rozpětí, výška apod.) oblouku bez nutnosti modelovat jednotlivé prvky. Stejným způsobem velmi rychle vymodelujete rámy, příhradové konstrukce, sloupy apod.


Různé materiály a průřezy

Průřezy

midas Gen obsahuje modul Section property calculator (SPC), kterým dokážete namodelovat jakýkoliv tvar průřezu. Tvar je možno zadat graficky nebo importem z DXF souboru. Dále je možné zadat průřez přímo hodnotami průřezových charakteristik.

Materiály

midas Gen obsahuje rozsáhlou knihovnu materiálů podle různých norem ASTM, AISC, CISC, CSA, BS, DIN, EN, UNI, IS, JIS, GB, atd. Uživatelsky definované materiály a průřezy jsou rovněž k dispozici. 

Přesné a rychlé výsledky

Bezkonkurečně krátký výpočetní čas i pro rozsáhlé modely

Midas Gen disponuje vysoce výkonným multi-frontálním řešičem, využívá optimalizované algoritmy analýzy a dokáže tak poskytnout přesné a praktické výsledky v rekordně krátkých výpočetních časech. Zejména rychlost dynamické a nelineární analýzy Vám doslova vyrazí dech.

Rychlost postprocesoru je důležitým parametrem zejména pro složitější projekty s velkým množstvím vstupních dat. Pomalý procesor znamená velkou ztrátu času při generování výsledků obzvlášť, když je potřeba provádět výpočty opakovaně.

Grafické okno umožňuje rychlé vykreslení výsledků přímo v 3D obrysech modelu v rendrovaném režimu, popř. pomocí diagramů nebo v textovém formátu samostatných stránek. Zobrazené výsledky je možno přímo otevřít v programu MS Word

Okamžitý optimalizovaný návrh

Inovativní přístupy pro výpočty a návrh konstrukcí

V dnešní době jsou metody využívající přístupů MKP zcela běžnou záležitostí. Umožnují analyzovat rozsáhlé konstrukce na všechny možné typy statických a dynamických zatížení. Tlak investorů vede k optimalizaci, jak z hlediska množství materiálu, tak i výroby.

Midas Gen obsahuje širokou řadu funkcionalit pro výpočet i posouzení konstrukcí z různých materiálů. Uživatel dokáže velmi rychle odhalit kritická místa v konstrukci ať už z hlediska deformací, ohybových namáhání, smykových přetvoření, které jsou klíčové pro výsledný návrh konstrukce.

Midas Gen je určen pro návrh všech konstrukčních typů prvků včetně nosníků, sloupů, desek, stěn a také základů.

Program podporuje širokou paletu posudkových funkcí podle různých norem pro prvky z železobetonu, oceli, spřažených ocelobetonových prvků které poskytnou rychlou informaci o využití prvku z hlediska porušení dle mezních stavů, popř. předimenzování.

Program disponuje nástroji pro rychlé posouzení průřezů prutových prvků, základů, desek. Posudkové nástroje zohledňují všechny požadavky normy pro optimální návrh.