midas nGen


Vše v jednom

Midas nGen představuje novou generaci softwaru, který dokáže poskytnout statickou analýzu a návrh konstrukcí spolu s generovanými výkresy na jedné platformě. Midas nGen je systém, který integruje projekční činnosti jako je architektonický návrh, stavebně konstrukční model, statickou výpočetní analýzu, normové posouzení a konstrukční výkresy do jednoho funkčního řešení.

Automatizace

Snížení času a náročnosti v procesu modelování, návrhu, analýzy a vytváření dokumentace. Všechny činnosti se provádí v jednom programu.

 • Automatické generování z CAD podkladu
 • Automatické generování sítě pro makro prvky
 • Automatické normové posouzení
 • Automatické generování výkresů/ reportu / výkazů materiálů

Optimalizovaný návrh

Metoda pokus/omyl je již překonaná praxe. Schopnost splnit předem stanovené požadavky s optimalizovanými prvky je cílem Midas nGen.

 • Optimální velikost průřezu podle předběžného návrhu
 • Automatický výpočet ocelových profilů a výztuže reflektující minimální hmotnosti a efektivitu provedení

Vysoká kvalita výstupů

Lepší výsledky rovná se lepší reporty. Midas nGen poskytuje funkce pro automatické generování reportů, které zajistí vyšší kvalitu dodávaných výstupů konečnému zákazníkovi.

 • Automatické generování statického výpočtu
 • Konstrukční výkresy vysoké kvality
 • Automatická kompilace výkazů

Modelování


Grafické zadávání

 • Zadání prvků graficky kreslením linií
 • Použití chytacích režimů nebo přímo souřadnicemi
 • Různé editovací funkce Prodloužení / Ořez / Offset

CAD režimy

 • Přiřazení prvků k definovaným liniím
 • Chytací body k průsečíkům nebo koncovým bodům
 • Automatické rozpoznávání typů prvků podle hladin

Automatické generování prvků

 • Automatické generování prvků z čar (stěny, desky, nosníky apod.)
 • Automatické detekování ohraničených ploch pro generování desek 

Automatické odsazování a zarovnávání prvků

 • Zarovnání k hornímu povrchu nosníku nebo desky
 • Automatické ořezávání nebo sloučení prvků zohledňující vzájemné propojení mezi různými prvky

Věrohodnost modelu z hlediska typu prvků

Midas nGen umožňuje definovat typy prvků, které zohlední vzájemné spolupůsobení mezi prvky konstrukce. To je zajištěno speciálními typy prvků.

 • Prutové prvky typu žebro
 • Prutový prvek stěnový sloup
 • Klenbový prvek

Diafragmata

 • Definice vícenásobných diafragmat pro různá těžiště hmot ve stejném podlaží
 • Automatické generování diafragmat po podlažích

Otvory

 • Zadání otvorů graficky kreslením linií
 • Automatické přizpůsobení sítě kolem otvorů

Typy analýz a jejich kombinování

 • Bezkonkurenční rychlost výpočtu dostupná pro různé typy analýz - statickou, modální, stabilitní, analýzu jeřábové dráhy, fáze výstavby
 • Vytvoření výpočetních případů (tzn. Analysis cases) - v jednom projektu lze vytvořit více různých výpočetních případů, které je možné postupně nebo naráz analyzovat. Výpočetní případ je definován sadou prvků, zatížení, okrajových podmínek.
 • Výsledky jednotlivých výpočetních případů je možno vzájemně kombinovat během návrhu konstrukce

Zatížení


Plošné zatížení na desky

 • Definice plošných zatížení na prvky desky
 • Jednoduchá kontrola zadaných zatížení

Zatížení větrem a seismické zatížení

 • Generátory zatížení větrem a seismické zatížení
 • Přehledné zatěžovací schémata pro dokument
 • Zatížení pomocí spekter odezvy

Uzlové síly

 • Automatické generování uzlových sil dle EC a BS
 • Ekvivalentní vodorovné síly od předepsaných imperfekcí

Zatížení definované funkcí

 • Definice zatížení pomocí uživatelsky definované funkce
 • Definice zemního tlaku dle geologického profilu
 • Změna geometrie zatížení změnou geometrie uzlů

Automatické generování sítě zohledňující připojení mezi prvky

 • Vytvoření konečně-prvkového modelu z geometrického tvaru
 • Na rozhraní mezi prvky jsou vygenerovány uzly, které propojují prvky 

Výstupní protokol a výkresy


Statický výpočet - generovaný protokol

 • Automatizovaná tvorba protokolu, který zahrnuje obrázkové i textové výstupy z výpočetního modelu
 • Možnost využití šablon pro generování protokolu statického výpočtu
 • Generování výsledného protokolu na jedno tlačítko

Konstrukční výkresy

 • Možnost automatického generování konstrukčních výkresů včetně jejich editace z prostředí midas Drawing
 • Generování přehledných výkresů skladeb, rozvržení sloupů, stropů, svislých řezů, rozvržení zatížení, kusovníků
 • Vytváření svislých řezů z výkresů skladeb v požadovaných místech v reálném čase
 • Využití předdefinovaných šablon obsahujících nastavení tvorby výkresů

Výkazy materiálů

 • Výpočet výměr podle délek prvků po skupinách
 • Spojování výměr podle délek prvků
 • Výkazy ocelových prvků podle třídy oceli
 • Výkazy výztuže podle profilů
 • Výpočet bednících ploch/ nátěrových ploch/anti korozivních ploch

Příklady použití


Administrativní budovy

 • Nezávislé analýzy pro části konstrukce v jednom modelu
 • Nastavení diafragmat a výpočet může být pro konstrukce s více než dvěmi hmotami

Rámové konstrukce

 • Výkresy zohledňují stavebně konstrukční tvary
 • Stavebně konstrukční uspořádání lze z modelu pro účely výkresů provést automaticky. Přehledné výkresy, řezy pro výrobní dokumentaci jsou dostupné v krátkém čase.

Zásobníky a nádrže

 • Stěnové prvky s otvory
 • Pro stěnové prvky nádrží lze definovat dodatečně otvory a velmi jednoduše je editovat pomocí CAD funkcí.
 • Výsledky výpočtu zohledňují optimální návrh vyztužení

Budovy pro sport

 • Konstrukce s velkým rozpětím
 • Jednoduché modelování příhradových prostorových konstrukcí s využitím 2D kreslení.